En arena for utvikling

Selskapet har som primæroppgave å tilby brukerne av bedriftens tjenester, opplæring og kvalifisering gjennom arbeidstrening, kompetanseutvikling og livsstilsveiledning med sikte på formidling til ordinært arbeidsliv eller utdanning.

Virksomhetsidé

Vi vet at deltakelse i arbeidslivet har betydning for den enkeltes identitet og stilling i samfunnet. Mestring og selvtillit er i stor grad knyttet til arbeid. Mange som står utenfor ønsker derfor å komme i arbeid eller aktivitet, helt eller delvis. Arbeid sikrer den enkelte inntekt og bidrar til å redusere fattigdom.

Som Vekst-bedrift anser vi at vårt viktigste mål er å gi mennesker, som av ulik årsak har begrensninger i forhold til yrkesvalg og arbeidsliv, en muligheter til å delta i arbeid og aktivitet.

Vekst Oppdal har følgende virksomhetsidé:

 • Skape et godt arbeidsmiljø med vekt på enkeltmenneskets verdi
 • Være en ledende totalleverandør innenfor attføring
 • Tilrettelegge for varige og varierte arbeidsplasser i tiltaket VTA
 • Være konkurransedyktig på pris og kvalitet
 • Være en fremtidsrettet og samfunnsorientert organisasjon

Hovedvirksomheter

 • Vaskeri
 • Renseri
 • Vedproduksjon
 • Montering
 • Transport
 • Grøntarbeid og miljøpatrulje
 • Sentralbord med kontor- og regnskapsfunksjoner
 • Kantine/catering
 • Kurs/0pplæring

Arbeidsmiljø

Vi er godkjent IA bedrift og har til enhver tid fokus på arbeidsmiljø, både fysisk, psykisk og sosialt. Vi tilrettelegger arbeidsplassen for den enkelte og arbeider med sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsmiljø.

Sertifiseriger

Sertifiseringer

Kvalitetssikringssystem

NS-EN ISO 9001:2015

Vekst Oppdal AS ble ISO sertifisert første gang 10.05.16. Nåværende sertifisering gjelder til 15.09.21, med årlig oppfølging.  Det innbefatter leveranse av tjenester til det offentlige og andre kunder innen arbeid, velferd, inkludering og kompetansebygging.

Vekst Oppdal er sertifisert i følgende verktøy:

Karriereveiledning – strukturert samtaleverktøy for valg/omvalg av jobb eller skole/studie

WIE, JOBPICS og VIP24 – Kartleggingsverktøy for interesse og yrkesvalg/yrkespersonlighet.

Historie

 • Stiftet 7. Mars 1996.
 • I 2001 flyttet bedriften inn i egne, nye og moderne lokaler i Industriveien 40, med 10 godkjente VTA plasser.
 • Vi har følgende godkjente tiltaksplasser : 10 plasser i Arbeidsforbredende Trening og 17 plasser i Varig Tilrettelagt Arbeid, samt 2 plasser i «Raskere tilbake», et tilbud fra Oppdal kommune overfor de som mottar sosial stønad.

Personvernerklæring

Som følge av innføringen av personvernforordningen sommeren 2018, er det utarbeidet en bransjenorm for GDPR. Den er utarbeidet i samarbeid mellom ASVL og Arbeid & Inkludering i NHO Service og Handel. Den ble i juni 2018 oversendt Arbeids- og velferdsdirektoratet for kommentarer, før den blir oversendt Datatilsynet for godkjenning.

Hovedformålet med bransjenormen er å bidra til at bransjen ivaretar tiltaksdeltakernes personvern.

Bransjenormen skal jevnlig oppdateres slik at den er relevant med tanke på praktisk erfaring i gjennomføringen av forordningen. Dessuten gjør den teknologiske utviklingen til at det stadig er nye trusler og muligheter det må tas hensyn til når det gjelder personvern.