Arbeidsinkludering

Arbeidsinkludering er et begrep som brukes om tiltak for å få folk tilbake i en arbeidssituasjon, enten i samme jobb som tidligere, eller i et nytt arbeide, dersom tidligere jobb er blitt umulig å beholde på grunn av sykdom, skade eller lyte. Vekst Oppdal tilbyr tiltaket AFT, se i venstre kolonne.

Miljøskapende aktiviteter

Vi har en aktiv personalforening, med egen økonomi, som er med på å legge til rette for og gjennomføre ulike sosiale arrangement og utflukter. Vi forsøker å gjennomføre en miljøaktivitet for alle ansatte etter arbeidstid ca annenhver måned. Hver tirsdag og/eller torsdag kan alle delta i trening med veileder ved Oppdal Treningssenter. Vi bistår med kostholdsveiledning og individuelt treningsopplegg.

Varig tilrettelagt arbeid - VTA

Varig tilrettelagt arbeid – VTA

Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) er et tiltak rettet mot personer som har, eller i nær fremtid ventes å få innvilget, uførepensjon og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging.

VTA er et tiltak som skal gi tilbud om sysselsetting til personer som trenger tilrettelegging i arbeidet innenfor arbeidslivet. VTA skal bidra til å utvikle ressurser hos deltakerne gjennom kvalifisering og tilrettelagte oppgaver.

Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Deltakerne skal imidlertid jevnlig vurderes i forhold til overgang til andre arbeidsinkluderende tiltak eller fast arbeid i ekstern bedrift.

I tillegg til uførestønad mottar deltakerne i VTA bonuslønn fra Vekst Oppdal.

For mer informasjon ta kontakt med daglig leder johan@vekstoppdal.com se også nyttig link: VTA

Arbeidsforberedende trening - AFT

Arbeidsforberedende trening

AFT har en varighet på inntil ett år med mulighet til forlengelse i ytterligere ett år.

AFT tilbys til personer med nedsatt arbeidsevne, sammensatte bistandsbehov, som har usikre yrkesmessige utfordringer og behov for tett oppfølging og tilrettelegging med sikte på å komme i ordinært arbeid eller utdanning. Deltaker kan ha utfordringer knyttet til helse, sosial fungering og liten eller ingen utdanning/arbeidserfaring. Deltaker være i intern eller ekstern bedrift.

AFT er et tiltak som er rettet mot kompetanseutvikling. Hverdagen vil bestå av trening i å omgås og jobbe sammen med kolleger og opplæring i arbeidsoppgaver. Videre gir vi tilbud om individuell opplæring etter behov og ønske, som lese -skrive- og regnekartlegging og/eller undervisning. Se ellers under fanen «Kurs».

I dette tiltaket mottar bruker den ytelsen vedkommende hadde ved oppstart så sant dette ikke er endret underveis. De aller fleste mottar arbeidsavklaringspenger.

For mer informasjon ta kontakt med fagansvarlig ragnhild@vekstoppdal.com