Arbeidsinkludering

Arbeidsinkludering er et begrep som brukes om tiltak for å få folk tilbake i en arbeidssituasjon, enten i samme jobb som tidligere, eller i et nytt arbeide, dersom tidligere jobb er blitt umulig å beholde på grunn av sykdom, skade eller lyte. Vekst Oppdal tilbyr tiltaket AFT, se under.

Miljøskapende aktiviteter

Vi har en aktiv personalforening, med egen økonomi, som er med på å legge til rette for og gjennomføre ulike sosiale arrangement og utflukter. Vi forsøker å gjennomføre en miljøaktivitet for alle ansatte etter arbeidstid ca annenhver måned. Hver tirsdag og/eller torsdag kan alle delta i trening med veileder ved Oppdal Treningssenter. Vi bistår med kostholdsveiledning og individuelt treningsopplegg.

Varig tilrettelagt arbeid - VTA

Varig tilrettelagt arbeid – VTA

Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) er et tiltak rettet mot personer som har, eller i nær fremtid ventes å få innvilget, uførepensjon og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Den som får VTA plass blir ansatt i Vekst Oppdal.

VTA skal bidra til å utvikle ressurser hos den ansatte gjennom kvalifisering og tilrettelagte oppgaver.Tiltaket er ikke tidsbegrenset.

Sammen med den ansatte skal det jevnlig vurderes om det er aktuelt med overgang til andre arbeidsinkluderende tiltak eller arbeid/utprøving i ekstern bedrift. Den ansatte kan ha inntil 6 måneders permisjon fra Vekst Oppdal i en  prøveperiode.

I tillegg til uførestønad mottar deltakerne i VTA bonuslønn fra Vekst Oppdal.

For mer informasjon ta kontakt med daglig leder johan@vekstoppdal.no

Les mer om VTA tiltaket på NAV sine nettsider.

Arbeidsforberedende trening - AFT

Arbeidsforberedende trening

AFT har en varighet på inntil ett år med mulighet til forlengelse i ytterligere ett år.

AFT tilbys til personer med nedsatt arbeidsevne, sammensatte bistandsbehov, som har usikre yrkesmessige utfordringer og behov for tett oppfølging og tilrettelegging med sikte på å komme i ordinært arbeid eller utdanning. Deltaker kan ha utfordringer knyttet til helse, sosial fungering og liten eller ingen utdanning/arbeidserfaring. Deltaker være i intern eller ekstern bedrift.

AFT er et tiltak som er rettet mot kompetanseutvikling. Hverdagen vil bestå av trening i å omgås og jobbe sammen med kolleger og opplæring i arbeidsoppgaver. Videre gir vi tilbud om individuell opplæring etter behov og ønske, som lese -skrive- og regnekartlegging og/eller undervisning. Se ellers under fanen «Kurs».

I dette tiltaket mottar bruker den ytelsen vedkommende hadde ved oppstart så sant dette ikke er endret underveis. De aller fleste mottar arbeidsavklaringspenger eller tiltakspenger.

For mer informasjon ta kontakt med fagansvarlig ragnhild@vekstoppdal.no