Behandling av personopplysninger

Informasjon om behandling av personopplysninger – for deltakere i arbeidsrettede tiltak i Vekst Oppdal AS

Dette informasjonsskrivet beskriver hvilke personopplysninger Vekst Oppdal AS behandler, hvem som er behandlingsansvarlig, hvor lenge vi behandler opplysningene, samt hvilke rettigheter du som deltaker i et tiltak ved Vekst Oppdal AS har.

 Behandlingsansvarlig:

NAV er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger som gjelder deltakere i arbeidsrettede tiltak vi leverer på oppdrag for NAV. Dette gjelder de aller fleste deltakerne ved Vekst Oppdal AS. Det betyr at det er NAV som «eier» opplysningene, Vekst Oppdal AS behandler dem på vegne av NAV.

Trøndelag fylkeskommune er behandlingsansvarlig for personopplysninger som gjelder deltakere i tiltak vi leverer på oppdrag for fylkeskommunen. Dette gjelder deltakere som er elever i videregående skole og har praksisutplassering hos Vekst Oppdal AS.

Oppdal kommune er behandlingsansvarlig for personopplysninger som gjelder deltakere i tiltak vi leverer på oppdrag for kommunen. Dette gjelder deltakere i tiltaket Fort Inn og deltakere på kommunal plass.

 Formål:

For personopplysninger som gjelder deltakere i arbeidsrettede tiltak er formålet med behandlingen å levere en tjeneste i henhold til kontrakt med NAV, Trøndelag fylkeskommune og Oppdal kommune. Personopplysninger knyttet til deltakere, mottar Vekst Oppdal AS fra NAV, Trøndelag fylkeskommune og Oppdal kommune. I tillegg innhenter Vekst Oppdal AS personopplysninger direkte fra deltaker.

Vekst Oppdal AS er databehandler på vegne av NAV, Trøndelag fylkeskommune og Oppdal kommune og har inngått databehandleravtale som bestemmer hvordan vi kan behandle personopplysningene.

Unntaket er Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og Kvalifisering i arbeidsmarkedstiltak (KIA) der deltakere har et ansettelsesforhold i bedriften. Personopplysninger som er knyttet til arbeidsforholdet, som lønnsopplysninger, arbeidsavtaler, fraværsregistrering og evt. advarsler er personopplysninger som er knyttet til arbeidsforholdet og ikke til selve tiltaksdeltakelsen. For disse opplysningene er Vekst Oppdal AS behandlingsansvarlig, mens for personopplysninger knyttet til tiltaksdeltakelsen er Nav behandlingsansvarlig og Vekst Oppdal AS databehandler.

Behandlingsgrunnlag:

Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger for deltakere i arbeidsmarkedstiltak ligger i lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven), lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (Nav-loven) og forskrift om arbeidsmarkedstiltak (tiltaksforskriften). Vekst Oppdal AS sitt rettslige grunnlag for å behandle personopplysninger i forbindelse med arbeidsmarkedstiltakene er med andre ord avledet av Navs ansvar for å gjennomføre/organisere arbeidsrettede tiltak.

Dine rettigheter:

  • Rett til innsyn: du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger Vekst Oppdal AS behandler som gjelder deg selv. Ønsker du innsyn må du ta kontakt med din NAV-veileder.
  • Rett til sletting: du har rett til å be om at Vekst Oppdal AS retter eller sletter feilaktige, mangelfulle eller unødvendige personopplysninger. Ønsker du dette må du rette din forespørsel til din NAV-veileder.

Ønsker du å gjøre dine rettigheter gjeldende må du ta kontakt med din NAV-veileder, som igjen henvender seg til Vekst oppdal AS. Din jobbveileder kan bistå deg med dette.

 Behandlingens varighet:

Personopplysninger knyttet til deltakere slettes 3 måneder etter at sluttrapport er sendt NAV.

 Sikring av personopplysninger:

Vekst Oppdal AS lagrer personopplysninger i egnede dataregistre. Alle systemene har tilgangsstyring som sikrer at uvedkommende ikke har adgang til personopplysninger. Videre gjennomfører Vekst Oppdal AS jevnlig internkontroll for å sikre at personopplysninger behandles i tråd med lovverk og prosedyrer.

 Utlevering av personopplysninger:

Personopplysninger knyttet til deltakere utleveres kun til behandlingsansvarlig, dvs. NAV, Trøndelag fylkeskommune eller Oppdal kommune.

Personopplysninger kan i tillegg utleveres til revisor ved ekstern revisjon som beskrevet i databehandleravtalen med NAV.

 Nærmere detaljer om Vekst Oppdal AS sin behandling av personopplysninger står beskrevet i «Prosedyre for behandling av personopplysninger for deltakere i arbeidsrettede tiltak».